Què és un Pla Director Urbanístic?

Els plans directors urbanístics (PDU) són una figura de planificació urbanística i territorial. Els PDU estableixen directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal; la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures (carreteres, vies de tren…); i la delimitació d’àrees residencials i econòmiques estratègiques i les determinacions necessàries per procedir a l’execució directa d’actuacions.

Què és el PDU de la Ròtula Martorell-Abrera?

Al 2010, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona va plantejar diferents PDU a l’àmbit de la regió metropolitana, entre ells el de la ròtula Martorell-Abrera. Però la Generalitat, per motius econòmics, va escurçar la magnitud del projecte. D’aquí va sorgir el plantejament del PDU d’Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera. La Generalitat entén la ròtula com una zona privilegiada per a la distribució dels fluxos de trànsit del país.

Què significa per Abrera?

Aquest pla afecta profundament al nostre municipi, perquè és una projecció d’infrastructures, de gran impacte i pressió al territori. Això suposaria una transformació forçada i no escollida de l’entorn urbà i mediambiental, per la qual Abrera haurà de suportar la pressió d’infrastructures noves que es sumen a les actuals ja existents.

Com ha reaccionat la gent?

Aquest pla ha passat diverses fases. Al més de setembre es va obrir les fases d’al·legacions al projecte, una qüestió important tenint en compte que la Generalitat no ha comptat ni amb els Ajuntaments afectats ni amb la gent que hi viu per elaborar el planejament. A Abrera diferents partits, associacions i ciutadania, han redactat i presentat al·legacions al pla, com també ho ha fet, més concretament, Abrera En Comú i l’Ajuntament d’Abrera.

Per què aquest PDUI és nociu i lesiu per Abrera?

Abrera En Comú hem denunciat el PDUI de la Ròtula Martorell-Abrera des del principi, perquè és un pla que projecta noves infraestructures (poc justificades) sobre el nostre municipi, trinxant Abrera i amb conseqüències greus i nocives sobre la salut dels veïns i veïnes.

Moció presentada per Abrera En Comú sobre el PDUI de la Ròtula Martorell-Abrera

Impacte mediambiental

El PDUI afectarà greument a la qualitat de l’aire i, per tant, tendrà efectes greus sobre la nostra salut. L’augment de circulació suposarà una greu contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, a banda de provocar un efecte barrera sobre l’entorn natural.

Dèficit de gestió i planificació

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya no ha promogut cap tipus de diàleg interinstitucional: ni amb els Ajuntaments afectats, ni amb la Diputació, i el més important, ni amb la gent que hi viu en els territoris afectats. No deixa de ser una injerència sobre la sobirania local.

No obeeix a criteris de racionalitat i sostenibilitat

El PDUI segueix un model crecentista, suportat en la pràctica especulativa sobre el territori. Un model que aposta pel trànsit rodat de combustible fòssil, pròpi, per tant, del segle XX. A més, encara no s’han acabat obres que porten greus i llargs enderreriments com el Quart Cinturó.

Manca de rigorositat

Hi ha informes que acompanyen el PDUI, com l’impacte de mobilitat o trànsit, absents de rigor tècnic. Això no és admissible en un pla d’aquesta categoria i impacte territorial i ambiental. No s’analitza la mobilitat ni justifica perquè són necessàries aquestes infraestructures.

Un pla incomplert i injust

El pla no incorpora agenda pressupostària ni calendari d’obres, un assumpte perillòs perquè sabem, per experiències anteriors, que quan un sòl queda reservat es degrada. A més, no incorpora cap mecanisme de compensasió: tenim infraestructures grans que ja estan causant molt impacte ambiental i sobre l’organització del nostre territori.