Sostenibilitat

Volem una Abrera més saludable i amb parcs i jardins cuidats. També volem impulsar mesures contra la contaminació

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible

Calendarització i desenvolupament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.

Fòrum ambiental

Creació del fòrum ambiental amb la funció de promoure la participació ciutadana, impulsar l’actualització i el desenvolupament de l’Agenda 21 i analitzar el grau de compliment.

Energies verdes i alternatives

Contractar el subministrament energètic municipal amb cooperatives d’energies verdes. Fomentar ús energies alternatives a nivell particular i estudiar la seva implantació en instal·lacions i edificis públics on siguin viables.

Horts socials municipals

Oferta d’horts socials municipals en terrenys públics des d’una òptica ecològica i enfocada a persones en situació d’atur i cooperatives.

Feminisme

Lluitem per una Abrera feminista, que defensi la sororitat i denunciï el sistema patriarcal a les institucions i a la societat.

Pressupostos amb perspectiva de gènere

Garantir l’assignació pressupostària suficient per desenvolupar polítiques per a l’equitat de gènere de manera transversal en totes les polítiques públiques municipals.

Nou pla de treball per al Consell de Dones

Adoptar i aplicar la Carta Europea per a la Igualtat de dones i homes en la vida local i impulsar un nou Pla d’Igualtat.

Mecanisme de participació activa de les dones

Dins de la nostra aposta pels Pressupostos participatius, aquests han de ser enfocats des de la perspectiva de gènere.

Campanyes pels drets i la diversitat LGTBI

Promoció institucional des del municipi de les campanyes dels diferents col·lectius i associacions LGTBI, així com a l’impuls de campanyes pròpies pels drets i la diversitat LGTBI, especialment en dates assenyalades com l’octubre trans, el 17 de maig (dia internacional contra la LGTBIfòbia) i el 28 de juny (dia de l’Orgull i l’Alliberament LGTBI).

Participació i transparència

Una de les prioritats molt importants a Abrera és potenciar la transparència, la participació i la rendició de comptes. Volem una Abrera democràtica i dels seus veïns i veïnes.

Participació ciutadana

Fomentar l’ús per part de la ciutadania dels mecanismes de participació recollits al Reglament de Participació (consells de barri, iniciativa popular ciutadana, petició de referèndum, audiències, etc ).

Pla de foment

Elaboració del pla de foment i formació del teixit associatiu local.

Consell infantil

Impulsar el consell infantil per donar veu als ciutadans més petits i promoure des de la infància una cultura de participació en la vida local.

Comunicació local

Convertir el Consell Consultiu de Ràdio Abrera en un òrgan gestor de mitjans de comunicació amb funció de fixar línia editorial, garantir la pluralitat i vetllar perquè la comunicació local s’adapti al Decàleg de Bones Pràctiques en la Comunicació Local.

Justícia social

Hem d'augmentar la despesa social al nostre municipi. A Abrera hem de preocupar-nos per la gent que hi viu i treballar per reduir les desigualtats i perquè la justícia social arribi a tothom.

Ajuts econòmics de Serveis Socials

Aprovació d’un reglament de gestió dels ajuts econòmics de Serveis Socials per augmentar la transparència i millorar l’equitat.

Remunicipalització

Anàlisi de tots els serveis subcontractats i/o privatitzats per l’Ajuntament i estudi de la remunicipalització de cada un d’ells.

Sense fronteres

Declarar-se municipi lliure de Centres d’Internament per a Estrangers i adherir-se a la xarxa de Municipis sense Fronteres.

Banca ètica

Traspàs progressiu dels fons econòmics municipals a la banca ètica.

Acció als barris

Els barris del nostre poble mereixen ser escoltats, tenir presència en els debats que els hi afecta i participar en la presa de decisió.

Associacions de veïns

L’Ajuntament desenvoluparà vies de comunicació específiques amb les AAVV, per indicar a quin departament o persona dins de l’estructura municipal competeix l’assumpte que necessitin abordar.

Estat dels carrers i voreres

Planificar la millora progressiva de l’estat dels carrers als barris.

Ca n’Amat

Garantir l’accessibilitat del barri de Ca n’Amat mitjançant la construcció d’un carrer de connexió entre la prolongació del C/ Ter i la Ronda Sant Jordi.

Pont al riu

Promoure la construcció d’un pont de vianants i ciclista sobre el riu Llobregat que connecti els barris del marge esquerre del riu amb el nucli urbà.

Urbanisme i habitatge

Volem una Abrera per a les persones, contra l'especulació immobiliària i contra la massificació d'infraestructures sobre el nostre municipi.

Modificar el traçat de la C55 al seu pas per Abrera

Modificar el traçat de la C55 al seu pas per Abrera, convertint l’actual traçat en un eix cívic i aprofitant la seva desaparició per connectar definitivament el Rebato amb el nucli urbà a través de l’Avgda. Generalitat i el passeig de l’Estació; mentrestant, millora de la connexió entre el barri del Rebato i el nucli urbà.

Béns protegits

Redacció del Catàleg de Béns Protegits (tant del patrimoni cultural com natural i paisatgístic d’Abrera).

Reordenació BV1202

Exigir a la Generalitat i les administracions competents la reordenació de la carretera BV1201 (Carretera de Les Carpes) amb accés digne i segur als barris.

Mobilitat urbana

Garantir la mobilitat urbana de les persones amb diversitat funcional i condicionar totes les instal·lacions municipals per fer possible la seva accessibilitat.

Pisos buits

Aplicació de les sancions als pisos buits propietat d’entitats financeres.

Pla Municipal d’Habitatge

Elaboració d’un Pla Municipal d’Habitatge, que reculli el diagnòstic de l’estat de l’habitatge en els municipis, dels habitatges deshabitats, dels que necessiten ser rehabilitats, els infrahabitatges, la demanda municipal d’habitatge, l’estat dels habitatges de protecció…

Oficina Local d’Habitatge

Creació de l’Oficina Local d’Habitatge adherida a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Parc Públic i Protecció Oficial

Parc públic d’habitatges per a situacions d’emergència. Apostar pels models de cooperatives d’ús en futures promocions d’Habitatge de Protecció Oficial.